به موجب ماده 107 قانون تجارت در شرکت های سهامی خاص هیئت مدیره از بین صاحبان سهام انتخاب شده و طبق آخرین مصوبه ثبت شرکت ها نباید کمتر از 3 نفر باشه.

سمت نایب رئیس هیئت مدیره علاوه بر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای شرکت های سهامی الزامی است.

در ضمن انتخاب و تعیین بازرس نیز برای شرکت های سهامی اجباری بوده و اصطلاحا به بازرسین، بازرس اصلی و علی البدل گفته می شه. اما ترتیب شراکت و تقسیم سود در شرکت های سهامی خاص بر مبنای تعداد سهام می باشد برای مثال در روز اول برای شرکت 100 یا 1000 سهم تعریف می شه و بر مبنای آن درصد هر یک تعریف می گردد.

مدت مدیران در شرکت های سهامی خاص دو سال و در خصوص بازرسین یک سال مالی است. در شرکت های سهامی خاص فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران باشد و این سمت را احراز کند.

حق امضا در این نوع شرکت می تواند به صورت منفرد یا مشترک یا حتی جمعی باشد و هیچ اجبار و قانون خاصی در این خصوص وجود ندارد. فقط می توان امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات را از امضای قراردادها و اوراق عادی جدا و برای هر یک حق امضای جداگانه ای تعریف کرد.

نحوه انتخاب مدیران در شرکت با مسئولیت محدود و نحوه تقسیم سود
در شرکت های با مسئولیت محدود می توان از هیئت مدیره دو نفره شامل یک مدیرعامل و یک رئیس هیئت مدیره استفاده نمود.

البته در صورتیکه بخواهید فقط با یک مدیر شرکت را به ثبت برسانید به این نوع شرکت ، شرکت تک مدیرعاملی اطلاق می گردد و این نوع شرکت فاقد هیئت مدیره می باشد. در قانون برای شرکت های با مسئولیت محدود الزامی برای تعیین بازرس مشخص نشده و فقط در صورتیکه تعداد شرکا بالای 12 نفر باشد نیاز به تعیین هیئت نظار می باشد.

در خصوص میزان سهم الشرکه و درصد مشارکت و تقسیم سود به هر ترتیبی که شرکا در روز نخست و مجمع عمومی موسس تصمیم بگیرند قابل اجراست و چون میزان شراکت افراد بر اساس سهم الشرکه و ریال محاسبه می گردد حتی می توان زیر یک درصد (برای مثال 1000 ریال) را برای شریکی در نظر گرفت.

ضمنا هر یک از سمت های نامبرده می توانند به صورت خارج از شرکا نیز انتصاب گردند. توجه داشته باشید تصمیمات هیئت مدیره همواره بر اساس اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ می گردد ( مگر در اساسنامه ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد) و حق امضا و دارنده سمت هایی چون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تفاوتی در حق رای با سایر اعضای هیئت مدیره نخواهد داشت.

حق امضا در این نوع شرکت می تواند به صورت منفرد یا مشترک یا حتی جمعی باشد و هیچ اجبار و قانون خاصی در این خصوص وجود ندارد. فقط می توان امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات را از امضای قراردادها و اوراق عادی جدا و برای هر یک حق امضای جداگانه ای تعریف کرد.